Welcome to panchamukha.org Home | History | Unique Features | Photo Album | Related Links | Newsletter | Sitemap
logo jai anchaneya
 

     108 Names of  Lord Hanuman (Sri Hanumath Ashtothra Namavali)

     1) Om Anjaneyaya Namaha
     2) Om Mahaviraya Namaha
     3) Om Hanumate Namaha
     4) Om Marutatmajaya Namaha
     5) Om Tatvagyanapradayaka Namaha
     6) Om Sitadevi mudrapradayakaya Namaha
     7) Om Ashoka vanakachetre Namaha
     8) Om Sarvamaya vibhaNjanaya Namaha
     9) Om Sarvabandhavimoktre Namaha
   10) Om RakshovidhvaNsakarakaya Namaha
   11) Om Paravidya Pariharaya Namaha
   12) Om Para Shaurya Vinashakaya Namaha
   13) Om Paramantra Nirakartre Namaha
   14) Om Parayantra Prabhedakaya Namaha
   15) Om Sarvagraha Vinashine Namaha
   16) Om Bhimasena SahayakrIthe Namaha
   17) Om Sarvadukhah Haraya Namaha
   18) Om Sarvalokacharine Namaha
   19) Om Manojavaya Namaha
   20) Om Parijata Tarumulasthaya Namaha
   21) Om Sarva Mantra Svarupaya Namaha
   22) Om Sarva Tantra Svarupine Namaha
   23) Om Sarva yantratmakaya Namaha
   24) Om Kapishvaraya Namaha
   25) Om Mahakayaya Namaha
   26) Om Sarvarogaharaya Namaha
   27) Om Prabhave Namaha
   28) Om Bala Siddhikaraya Namaha
   29) Om Sarvavidya Sampattipradayakaya Namaha
   30) Om Kapisenanayakaya Namaha
   31) Om Bhavishhyathchaturananaya Namaha
   32) Om Kumara Brahmacharine Namaha
   33) Om Ratnakundala Diptimate Namaha
   34) Om Chanchaladvalasannaddhaya Lambamanashikhojvalaya Namaha
   35) Om Gandharva Vidya Tatvajnaya Namaha
   36) Om Mahabala Parakramaya Namaha
   37) Om Karagraha Vimoktre Namaha
   38) Om ShrInkhala Bandhamochakaya Namaha
   39) Om Sagarottarakaya Namaha
   40) Om Pragyaya Namaha
   41) Om Ramadutaya Namaha
   42) Om Pratapavate Namaha
   43) Om Vanaraya Namaha
   44) Om Kesarisutaya Namaha
   45) Om Sitashoka Nivarakaya Namaha
   46) Om Anjanagarbha Sambhutaya Namaha
   47) Om Balarkasadrashananaya Namaha
   48) Om Vibhishhana Priyakaraya Namaha
   49) Om Dashagriva Kulantakaya Namaha
   50) Om Laxmanapranadatre Namaha
   51) Om Vajra Kayaya Namaha
   52) Om Mahadyuthaye Namaha
   53) Om ChiraNjivine Namaha
   54) Om Rama Bhaktaya Namaha
   55) Om Daitya Karya Vighatakaya Namaha
   56) Om Axahantre Namaha
   57) Om Kajnchanabhaya Namaha
   58) Om Panchavaktraya Namaha
   59) Om Maha Tapase Namaha
   60) Om Lankini Bhanjanaya Namaha
   61) Om Shrimate Namaha
   62) Om Simhika Prana Bhanjanaya Namaha
   63) Om Gandhamadana Shailasthaya Namaha
   64) Om LaNkapura Vidayakaya Namaha
   65) Om Sugriva Sachivaya Namaha
   66) Om Dhiraya Namaha
   67) Om Shuraya Namaha
   68) Om Daityakulantakaya Namaha
   69) Om Suvarchalarchitaya Namaha
   70) Om Tejase Namaha
   71) Om Ramachudamanipradayakaya Namaha
   72) Om Kamarupine Namaha
   73)Om Pingalaxaya Namaha
   74) Om Vardhi Mainaka Pujitaya Namaha
   75) Om KabalikrIta Martanda Mandalaya Namaha
   76) Om Vijitendriyaya Namaha
   77) Om Ramasugriva Sandhatre Namaha
   78) Om Mahiravana Mardhanaya Namaha
   79) Om Sphatikabhaya Namaha
   80) Om Vagadhishaya Namaha
   81) Om NavavyakrItapanditaya Namaha
   82) Om Chaturbahave Namaha
   83) Om Dinabandhuraya Namaha
   84) Om Mayatmane Namaha
   85) Om Bhaktavatsalaya Namaha
   86) Om SaNjivananagayartha Namaha
   87) Om Suchaye Namaha
   88) Om Vagmine Namaha
   89) Om DrIdhavrataya Namaha
   90) Om Kalanemi Pramathanaya Namaha
   91) Om Harimarkata Markataya Namaha
   92) Om Dantaya Namaha
   93) Om Shantaya Namaha
   94) Om Prasannatmane Namaha
   95) Om Shatakantamudapahartre Namaha
   96) Om Yogine Namaha
   97) Om Ramakatha Lolaya Namaha
   98) Om Sitanveshana Pathitaya Namaha
   99) Om Vajradranushhtaya Namaha
  100) Om Vajranakhaya Namaha
  101) Om Rudra Virya Samudbhavaya Namaha
  102) Om Indrajitprahitamoghabrahmastra Vinivarakaya Namaha
  103) Om Partha Dhvajagrasamvasine Namaha
  104) Om Sharapamjarabhedhakaya Namaha
  105) Om Dashabahave Namaha
  106) Om Lokapujyaya Namaha
  107) Om Jambavatpritivardhanaya Namaha
  108) Om Sitasameta Shriramapada Sevadurandharaya Namaha

    OM Sri Viswaroopa Panchamukha Anjaneya  Swamine Namaha